Skip to content

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego oktabajoga.pl, 01.01.2023

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Be Happy-Face Yoga, Katarzyna Kaczan-Oktaba, dostępny pod adresem internetowym www.oktabajoga.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Kaczan-Oktaba w ramach działalności gospodarczej.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  pod marką Oktaba Joga.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.oktabajoga.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF .Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych .

Kursy online – kursy w wersji elektronicznej dostępne po zalogowaniu się na koncie Kupującego na stronie oktabajoga.pl

Wyzwania, webinary– spotkania na żywo które odbywa się za pomocą internetu.

Wydarzenia – spotkania na żywo organizowane przez Sprzedającego , szczegółowy regulamin wydarzenia dostępny jest w opisie produktu.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Leśna 30c/1, 81-549 Gdynia

Adres e-mail Sprzedawcy: oktabajoga@gmail.com

Nr telefonu do kontaktu +48 505 676 778

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  92 1870 1045 2078 1049 8938 0001

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres (ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres email.

2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1.W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu;
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • kliknąć przycisk “ “Zamawiam i płacę”
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, link do pobrania przedmiotu zamówienia zostaje przesłany drogą poczty elektronicznej do Klienta na adres e-mail przynależny do konta Klienta w Sklepie Internetowym oktabajoga.pl. Klient następnie może pobrać go (plik) na swoje urządzenie elektroniczne. Link do pobrania przedmiotu zamówienia jest aktywny na koncie kupującego, po zalogowaniu się na stronę oktabajoga.pl, oraz podaniu adresu e-mail Kupującego, oraz nadanego samodzielnie hasła. Zabrania się powielania i udostępniania e-booka osobom trzecim, chyba że uprawnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa (tzw. „dozwolony użytek”).

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest kurs online, możliwość z jego korzystania jest bezterminowa, a link dostępu do kursu jest aktywny na koncie Kupującego , po zalogowaniu się na stronę oktabajoga.pl, oraz podaniu adresu e-mail Kupującego, oraz  nadanego samodzielnie hasła. Zabrania się powielania i udostępniania kursów osobom trzecim, chyba że uprawnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa (tzw. „dozwolony użytek”).

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wydarzenie online (webinar, wyzwanie), dostępność czasowa z jego korzystania jest ściśle określona w opisie produktu w sklepie internetowym oktabajoga.pl, a wszystkie dane niezbędne do uczestniczenia w wydarzeniu wraz ze szczegółami wydarzenia zostają przesłane Kupującemu natychmiast po opłaceniu transakcji, na adres e-mail przynależny do konta Klienta w sklepie internetowym oktabajoga.pl.

5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest warsztat stacjonarny, indywidualny regulamin wydarzenia znajduje się w opisie produktu w sklepie internetowym oktabajoga.pl.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

7. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu transakcji, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta w postaci faktury.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu zamówienia Sprzedawca będzie uprawniony wezwać Klienta do odebrania przedmiotu zamówienia na koszt Klienta w terminie 14 dni, pod rygorem odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu Zamówienia we wskazanym terminie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Korespondencja w tej sprawie będzie prowadzona na adres e-mail podany przez Klienta. Na skutek takiego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zatrzyma Produkty stanowiące przedmiot zamówienia i zwróci Klientowi cenę uiszczoną za Produkty ujęte w złożonym zamówieniu. Jednakże w takim wypadku Sprzedawca tytułem odszkodowania za niewykonanie Umowy Sprzedaży zatrzyma kwotę stanowiącą koszt nadania produktów Klientowi i ich zwrotu do Sklepu, jak również inne poniesione koszty. Postanowienie to będzie wiązać Strony po odstąpieniu Sprzedawcy od umowy.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Paczkomat InPost
 • Przesyłka kurierska InPost
 • Odbiór własny

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
 • Przelewy 24
 • Pay Pal
 • Za pobraniem ( u kuriera lub w paczkomacie)

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4.W sytuacji nieodebrania przez Klienta zamówienia za pobraniem nie będzie możliwa opcja ponownego zrealizowania płatności w takiej formie.
5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego oktabajoga.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym oktabajoga.pl

7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, z wyjątkiem produktów elektronicznych.

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny – nie dotyczy produktów cyfrowych.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie,  innej niż przewoźnik.

3.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym wraz z dowodem zakupu lub wydrukować wzór znajdujący się pod adresem oktabajoga.pl który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.Skutki odstąpienia od Umowy:

-W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

-W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu oktabajoga.pl

5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

Zwrot należności Klientom

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi za pośrednictwem przewoźnika;

b) zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy oktabajoga.pl).

4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

b) przy odbiorze u kuriera lub w paczkomacie

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6. W przypadku, gdy zwrot produktów (na podstawie odstąpienia od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:

– zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 4.

7. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, chyba że Klient w uzgodnieniu ze Sprzedawcą podał inny rachunek bankowy jako właściwy do zapłaty.

8. W/w warunkom nie podlegają zwroty produktów cyfrowych.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

-W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Inpost lub za pomocą odbioru w punkcie Inpost,  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

-W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Wszelkie informacje o sposobach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów wskazane są w „Polityce prywatności” , dokumencie dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce:

„Polityka Prywatności”  

§14

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami a Przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego oktabajoga.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

                                     Oktaba Joga,                                                                               Magazyn:              

Imię i nazwisko ……………………………….                                                                                      Katarzyn Kaczan-Oktaba

e-mail………………………………………………                                                                                     81-411Gdynia

telefon…………………………………………….                                                                                     ul. Kopernika 36/16

nr zamówienia………………………………..                                                                                    TEL. 505 676 778

ZWROT PRODUKTU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Aby zwrócić produkt wypełnij poniższą tabelę, a następnie odeślij produkty wraz z dowodem zakupu do naszego magazynu – adres na górze strony.

Prosimy także o podanie numeru bankowego na który otrzymasz zwrot pieniędzy za zwrócony towar. Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

L.P.nazwa produktuilość sztuk
1.  
2.  
3.  

Nr Rachunku bankowego :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania.

                                                                                                                            …………………………………………………………………….

                                                                                                                                                        Czytelny podpis Klienta

—————————————————————————————————————————

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu zakupionego przeze mnie w dniu ………………, w oparciu o zamówienie nr. ………..

nazwa produktuopis reklamacji
  

W związku z powyższym wnioskuję o wymianę produktu na wolny od wad/zwrot pieniędzy za reklamowany produkt* na rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*proszę zaznaczyć odpowiednią opcję

Oświadczam, że koszt odesłania towaru do magazynu wyniósł …………………….

                                                                                              ……………………………………………

                                                                                                            Czytelny podpis Klienta