Skip to content

Regulamin publikacji treści

Regulamin publikacji treści na stronie internetowej https://jogatwarzy-behappy.pl/sklep/

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je na niniejszej stronie, Klient dobrowolnie rozpowszechnia treści. Usługodawca nie jest dostawcą treści, lecz jedynie zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne w tym celu.
 2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je na niniejszej stronie, Klient oświadcza, że:
  1. Jest wyłącznym twórcą treści i wszystkich ich części.
  2. Posiada pełne prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do treści.
  3. Umieszczenie oraz udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których dotyczą.
  4. Wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. Zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
  2. Zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Zamieszczając treści oraz udostępniając je na niniejszej stronie, Klient udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z treści w zakresie udostępniania ich na stronie oraz w innych mediach.
 5. Treści udostępniane przez Klienta nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie treści, które mogłyby:
  1. Zostać zamieszczone oraz udostępnione w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
  2. Naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności.
  3. Posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje.
  4. Stanowić reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy.
  5. Naruszać postanowienia niniejszego regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa.
 7. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 8. Zamieszczane oraz udostępnione treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 9. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.
 1. Ocena przydatności
 1. Klient może ocenić przydatność opinii lub odpowiedzi na pytanie.
 2. Do dokonania oceny przydatności opinii lub odpowiedzi na pytanie nie jest wymagana rejestracja i/lub logowanie.
 3. Ocena przydatności opinii lub odpowiedzi na pytanie następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej na stronie.
 4. Klient może ocenić przydatność pojedynczej opinii lub odpowiedzi na pytanie tylko raz.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności opinii lub odpowiedzi na pytanie.
 1. Weryfikacja
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych na stronie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez moderatora) weryfikacji treści.
 2. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia na stronie informacji o usunięciu treści.

XII. Zgłaszanie nadużyć

 1. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść wpisu, opinii, pytania do opinii lub odpowiedzi na pytanie może stanowić naruszenie niniejszego regulaminu, może zgłosić nadużycie.
 2. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem adresu email oktabajoga@gmial.com udostępnionego na stronie. Zgłaszając nadużycie, Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź.
 3. W przypadku zgłoszenia nadużycia, Usługodawca ponownie weryfikuje treść i zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie regulamin oraz przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zmiany regulaminu publikacji treści następują w takim samym trybie jak regulaminu.
 3. Aktualny regulamin publikacji treści jest publikowany na stronie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin publikacji treści w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie dnia 15.02.2024